Oboznámenie

Oboznámenie

dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

V zmysle § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 bola dotknutá osoba:

Titul, meno a priezvisko zamestnanca

oboznámená s nasledujúcimi informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov:

Prevádzkovateľ:

Adresa prevádzkovateľa:

Identifikačné číslo organizácie:

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:  

Zodpovedná osoba:

Účely spracovania osobných údajov:

plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým

pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo

pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov

Právny základ spracúvania osobných údajov:

– zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

– zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

– zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

– zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o  poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

– zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

– zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

– zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov

– zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

– zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

– zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

– zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

– zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

– zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi

– zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Príjemcovia alebo kategória príjemcov:

– Zdravotné poisťovne

– Sociálna poisťovňa

– Daňový úrad

– Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

– Doplnkové dôchodkové sporiteľne

– Dôchodkové správcovské spoločnosti

– Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce)

– Štatistický úrad

– Súd, orgány činné v trestnom konaní

– Exekútor

Doba uchovávania osobných údajov:

Mzdové listy 50 rokov

Výplatné listiny 10 rokov

Rodinné prídavky a materské príspevky 5 rokov

Prehlásenia k dani zo mzdy 10 rokov

Zrážky zo mzdy 5 rokov

Podklady k mzdám 5 rokov

Osobné spisy zamestnancov 70 rokov (od narodenia zamestnanca)

Evidencia dochádzky 5 rokov

Evidencia dovoleniek 5 rokov

Popisy pracovných činností 10 rokov

Dohody mimo pracovného pomeru 10 rokov

Dohody o hmotnej zodpovednosti  5 rokov (po strate platnosti)

Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie 20 rokov

Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny 20 rokov

Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika 5 rokov

Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia  5 rokov

Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie  5 rokov

Práva dotknutej osoby:

– Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné

údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 o ochrane

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 18/2018“) je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

– Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne

osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

– Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné

údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok

v § 23 ods. 2 zákona 18/2018 alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona 18/2018.

– Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov,

ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 zákona 18/2018.

– Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej

konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania

založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak

nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad

právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

– Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo

preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné

údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona

18/2018 a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje na základe vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré ukladajú povinnosti tak prevádzkovateľovi ako aj samotnej dotknutej osobe. V prípade odmietnutia poskytnúť osobné údaje, nie je možné vyplatiť dotknutej osobe mzdu za odvedenú prácu (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce) a ani v zmysle platných právnych predpisov odvádzať príspevky jednotlivým inštitúciám, ktoré za nesplnenie si týchto povinností sú oprávnené

prevádzkovateľovi ukladať sankcie.

Osobné údaje nebudú postupované do tretích krajín.

Zamestnanec svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s informáciami, ktoré sa týkajú spracúvania jeho osobných údajov a týmto informáciám porozumel.

V ………………………. dňa …………………. …………………………………….

Podpis dotknutej osoby