INFORMAČNÝ LIST

INFORMAČNÝ LIST 

ak sú osobné údaje získané od dotknutej osoby podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Prevádzkovateľ a Zodpovedná osoba

Organic world s. r. o.

so sídlom: Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO: 10778977 

spisová značka: C 85501 vedená u Krajského soudu v Ostravě, 

konajúca prostredníctvom: Daniel Roman

Účel spracúvania vymedzený osobitným zákonom

Na účely tohto Zákona sa pod účelom spracúvania osobných údajov rozumie vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť.

Účelom spracovania je uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa Občianskeho prípadne Obchodného zákonníka. Prevádzkovateľ  spracováva identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie  kúpnej zmluvy.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje aj pre prípad, že môže dôjsť k potencionálnym súdnym alebo administratívnym sporom. 

Poskytované informácie, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby  podľa § 19 Zákona

Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní

a) identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený,

b) kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,

c) účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov,

d) oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú podľa

§ 13 ods. 1 písm. f),

e) identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,

f) informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, informáciu o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie (ďalej len „Komisia“) o primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo informáciu o tom, kde boli sprístupnené, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa § 48 ods. 2, § 49 alebo § 51 ods. 1 a 2.

Okrem informácií uvedených vyššie  je prevádzkovateľ povinný pri získavaní osobných údajov poskytnúť dotknutej osobe informácie o

a) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia,

b) práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,

c) práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,

d) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,

e) tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,

f) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom  a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa odseku 2, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

Prevádzkovateľ bude poskytovať osobné údaje dotknutých osôb tretím osobám najmä za účelom prepravy tovaru  alebo sporov vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu.

Vyššie uvedené ustanovenia sa neuplatnia v rozsahu, v akom boli informácie dotknutej osobe poskytnuté pred spracúvaním osobných údajov.

Právo dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné

údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 Zákona je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 Zákona alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 Zákona.
  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 Zákona.
  • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
  • Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) Zákona a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje na základe vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré ukladajú povinnosti tak prevádzkovateľovi ako aj samotnej dotknutej osobe. 

Zabezpečenie osobných údajov dotknutých osôb

Prevádzkovateľ prehlasuje, že má k dispozícií všetky technické a organizačné opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie  osobných údajov.

Prevádzkovateľ  prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len poverené osoby, ktoré sú povinné zachovávať o osobných údajoch dotknutých osôb mlčanlivosť. 

Žiadosti zasielajte na adresu:

Organic world s. r. o.

so sídlom: Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Právo podať návrh na začatie konania Každá dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Zákonom má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 ods. 1 zákona o OOÚ. Návrhy na začatie konania zasielajte na adresu prevádzkovateľa.