Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

  1. Všeobecné ustanovenia, definícia pojmov 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti predávajúceho pri predaji tovaru kupujúcemu na základe jeho objednávky. Vzťahujú sa na všetok predaj a na právne vzťahy vznikajúce v tejto súvislosti medzi predávajúcim a kupujúcim. Odchýlky a zmeny týchto podmienok sú prípustné v prípade, že s nimi písomne súhlasia obidve strany. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a druhou zmluvnou stranou, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka v platnom znení. 

Predávajúci: 

Organic world s. r. o.

so sídlom: Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO: 10778977 

spisová značka: C 85501 vedená u Krajského soudu v Ostravě, 

konajúca prostredníctvom: Daniel Roman je v týchto VOP označovaný ako predávajúci v príslušnom tvare a zmluvný partner ako kupujúci v príslušnom tvare (spolu ďalej len „zmluvné strany“). 

Kontaktné údaje: e -mail: daniel.romanxr@gmail.com, tel. č. +421944564965

1.2 Kupujúci: Fyzická osoba- plne spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem o nákup tovaru a produktov, ponúkaných predajcom osobne alebo prostredníctvom internetovej stránky www.svetprirody.organicworld.sk. 

1.3 Tovarom sa pre účely týchto VOP rozumejú výrobky a produkty,  ktoré Predávajúci predáva prostredníctvom svojej internetovej stránky, konkrétne sa jedná o produkty z extraktov výťažkov z konope.

1.4 Zásielkový predaj uskutočnený predávajúcim sa spravuje všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky, ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku a zákonom č. 223/2001 Z. z o odpadoch v platnom znení.

1.5 Tieto VOP a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 2 Objednávka tovaru  a uzavretie kúpnej zmluvy 

2.1 Ústna, písomná objednávka alebo objednávka uskutočnená elektronicky kupujúcim sa považuje za návrh na uzatvorenie kúpnej alebo inej zmluvy. Nákup tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.svetprirody.organicworld.sk nie je podmienený predchádzajúcou registráciou kupujúceho. 

V prípade ak  si kupujúci zvolí možnosť predchádzajúcej registrácie má možnosť uplatniť si pri nákupe tovaru zľavu na nákup vo výške 5%. Objednávka tovaru sa realizuje vyplnením objednávkového formulára, ktorý je uvedený na internetovej stránke predávajúceho. 

2.2 Objednávka musí byť vždy kupujúcim vyhotovená na základe konkrétnej ponuky predajcu. Kupujúci si vyberie z katalógu dostupných produktov, pričom zadá počet kusov, spôsob platby a doručenia. 

2.3 Predajca nezodpovedá za škodu vzniknutú v dôsledku uvedenia chybných údajov v objednávke. 

2.4 Platnosť objednávky je podmienená vyplnením všetkých povinných údajov objednávkového formulára a odsúhlasenie VOP zo strany kupujúceho. 

2.5 V prípade ak predávajúci nemôže  v čase objednávky splniť niektoré požiadavky kupujúceho, je možné objednávku zmeniť na základe vzájomnej dohody predávajúceho a kupujúceho. 

2.6 Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním tovaru alebo do začatia poskytovania služby, poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči. Potvrdenie musí obsahovať: 

  • všetky informácie, ktoré je Predávajúci povinný poskytnúť Kupujúcemu pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v zmysle § 3 ods.1 zákona č. 102/2014 Z. z., ak predávajúci neposkytol tieto informácie spotrebiteľovi na trvanlivom nosiči už pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku, a
  •  potvrdenie o výslovnom súhlase spotrebiteľa a vyhlásení podľa § 4 ods. 6 písm. b) alebo ods. 8 písm. b), zákona č. 102/2014 Z. z. ak boli poskytnuté.

2.7 Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho odovzdať spotrebiteľovi v listinnej podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči

a) vyhotovenie uzavretej zmluvy alebo potvrdenie o uzavretí zmluvy,

b) potvrdenie o výslovnom súhlase spotrebiteľa a vyhlásení podľa § 4 ods. 6 písm. b) alebo ods. 8 písm. b), zákona č. 102/2014 Z. z. ak boli poskytnuté.

2.8 K uzatvoreniu zmluvy dôjde písomným potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim. Za riadne písomné potvrdenie objednávky sa považuje aj odoslanie poštou, faxom, emailom alebo iným médiom. 

2.9 Prijatím objednávky je objednávka záväzná.  K zrušeniu objednávky môže dôjsť iba dovtedy pokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim.  Zrušiť objednávku môže kupujúci  telefonicky alebo doručením emailu na e-mailovú adresu Predávajúceho.

2.10 Zmeny v uzatvorenej zmluve sú možné iba formou písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

2.11 Zmluvy sa uzatvárajú na dobu neurčitú.

3 Cena, platobné podmienky 

3.1 Ceny tovarov uvedených na internetovej stránke predávajúceho predstavujú konečnú cenu v mene euro, ak predávajúci neuvedie inak.

3.2 V dojednanej cene sú zahrnuté náklady na balenie tovaru vrátane použitého baliaceho materiálu, ktorý je nevratný, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.3 Cena dodania tovaru je platná v rámci územia Slovenskej republiky. Pri zasielaní tovaru do zahraničia sa prepravné náklady kalkulujú individuálne na základe zmluvy o cene prepravného mimo územia Slovenskej republiky.

3.4 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu  tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve  v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”), pričom pri v objednávke uvedenie niektorú z nižšie uvedených foriem platby, a to  

 – v hotovosti, priamo kuriérovi, doručovateľovi

 – platobnou kartou kuriérovi, doručovateľovi

–  bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho

–  prostredníctvom platobnej brány 

Predávajúci nie je  platcom DPH.

3.5 Predávajúci si vyhradzuje právo, aby bol v prípadnej zmluve zabezpečený jeho záväzok niektorým so zabezpečovacích inštitútov uvedených v Občianskom zákonníku, prípadne v Obchodnom zákonníku v platom znení.

3.6 Poskytovateľom platobnej brány je spoločnosť ComGate Payments, a.s.

4 Termín dodania, dodacie podmienky 

4.1 Predávajúci sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie pre dodržanie dohodnutého dodacieho termínu. Termín dodania je 30 dní. V prípade, že predávajúci napriek tomu s dodaním tovaru mešká, môžu sa zmluvné strany dodatočne dohodnúť na primeranom predĺžení lehoty dodania tovaru. Predĺženie lehoty na dodanie tovaru závisí aj od dostupnosti objednaného tovaru v sklade predajcu prípadne u dodávateľa. V prípade, že k dohode nedôjde, kupujúci je oprávnený podľa svojej voľby od zmluvy odstúpiť alebo požadovať zľavu z ceny. 

4.2 Pri platbe bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho bude objednaný tovar zaslaný až po pripísaní ceny za tovar na účet predávajúceho. 

4.3 Nebezpečenstvo vzniku škody na dodávanom tovare prechádza na kupujúceho v momente odovzdania tovaru, dopravcovi kupujúceho alebo dopravcovi. 

4.4 Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti žiadaného tovaru, alebo z dôvodu, že nie je možné objednaný tovar dodať. 

5 Preprava tovaru 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že preprava musí byť vždy uskutočnená bezpečným dopravným prostriedkom s krytou úložnou plochou, ktorá dostatočne zabezpečí ochranu tovaru proti vlhkosti, dažďu a priamemu slnečnému žiareniu.

5.2 Adresa na doručovanie zodpovedá adrese, ktorú kupujúci uviedol vo svojej objednávke. Fakturačná adresa a dodacia adresa sa môže rôzniť. 

5.3 Kupujúci je povinný dodaný tovar prevziať a zároveň sa zaväzuje dodržiavať postup zodpovedajúci jednotlivým formám doručovania.

Objednaný tovar je možné doručiť prostredníctvom:

  • Kuriérskej služby – doručenie objednaného tovaru priamo na zvolenú adresu. 
  • Poštovou zásielkou – hmotnostne obmedzené zásielky (10kg).
  • Osobný odber- priamo v prevádzkových priestoroch predávajúceho.

5.4 Spoplatnenie dopravy za doručenie produktov je stanovená sumou 3 €.

5.5 Pri nákupe nad 100 € znáša náklady na dopravu, poštovné a iné náklady Predávajúci. 

5.6 V prípade doručenia tovaru prostredníctvom kuriéra alebo poštou, je Kupujúci povinný skontrolovať zjavné vady obalu zásielky a jej kompaktnosť, a to v deň prevzatia. Na neskôr zistené porušenia sa neprihliada. Zistené poškodenie je Kupujúci povinný nahlásiť predávajúcemu najneskôr do 24 hodín od prebratia zásielky e-mailom na daniel.romanxr@gmail.com alebo telefonicky na číslo: +421944564965

5.7 Platba za dodaný tovar zodpovedá spôsobu doručenia (bankový prevod, dobierka, platobnou bránou alebo osobne v predajni predávajúceho).

6 Vady tovaru a zodpovednosť za vady tovaru 

6.1 Predávajúci sa zaväzuje, že ním zaslaný tovar bude v požadovanej kvalite a kvantite. V prípade uskutočnenia reklamácie Kupujúceho z dôvodu neúplnosti dodaného tovaru, dodaného tovaru v neodpovedajúcej kvantite, prípadne reklamácie z dôvodu, že dodaný tovar nemá dohodnuté zmluvné vlastnosti, musí byť takáto reklamácia doručená Predávajúcemu bezodkladne po tom, ako sa druhá zmluvná strana niektorú z uvedených vád tovaru dozvie, najneskôr však do 14 dní odo dňa dodania tovaru. Reklamácia dodaného tovaru musí byť uplatnená v písomnej forme alebo na oficiálny e-mail predávajúceho  daniel.romanxr@gmail.com

6.2 V prípade ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

6.3 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady tovaru požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

6.4 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.5 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

6.6 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. 

7 Záruka a reklamačné podmienky  

7.1 Zmluvné strany, ktoré sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka sa dohodli na záručnej dobe dodávaného tovaru v trvaní 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. V prípade ak je Kupujúcim právnická osoba záručná doba je 12 mesiacov, ak nie je v priloženom návode vyznačená záručná doba dlhšia. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. 

7.2 V prípade ak tovar pri prevzatí nezodpovedá parametrom uvedeným v objednávke, je Kupujúci povinný o tom bezodkladne upovedomiť Predávajúceho. 

7.3 Uplatnené nároky kupujúceho nebudú uznané v prípade ak:

  • dodaný tovar má vady , ktoré vznikli v dôsledku bežného opotrebenia
  • vady dodaného tovaru sú následkom nesprávneho použitia alebo montáže
  • vady dodaného tovaru vznikli v dôsledku nesprávneho skladovania kupujúceho
  • došlo k mechanickému poškodeniu dodaného tovaru.

7.4 Pri reklamácií tovaru je Kupujúci povinný reklamovaný tovar zaslať so všetkými dokladmi, ktoré boli k zaslanému tovaru priložené, súčasne je Kupujúci povinný uviesť podrobný opis chýb a vád, pre ktoré uplatňuje reklamáciu. Reklamačný protokol je zverejnený na internetovej stránke Predávajúceho. 

7.5 Náklady na zaslanie reklamovaného tovaru Predávajúcemu hradí Kupujúci. Následné  náklady na zaslanie vyreklamovaného tovaru Kupujúcemu  hradí Predávajúci. 

7.6 Predávajúci informuje Kupujúceho o stave reklamácie, a to na e- mailovú adresu Kupujúceho, ktorú zadal pri objednávke, prípadne v listinnej podobe, poštou. V prípade ak Kupujúci žiada zaslať informácie o stave reklamácie na inú adresu je povinný o tom upovedomiť Predávajúceho.

 7.7 Kupujúci je povinný vrátiť reklamovaný poškodený tovar predávajúcemu v originálnych obaloch. 

7.8 Predávajúci sa zaväzuje odstrániť vady dodávaného tovaru v primeranej, a to v oboma zmluvnými stranami odsúhlasenej lehote. V prípade pochybností sa má za to, že vady boli odstránené včas. Ak predávajúci odstráni vady riadne a včas, druhá zmluvná strana nemá nárok na náhradu škody ani na zmluvnú pokutu ak je dojednaná. 

7.9 Spotrebiteľ alebo kupujúci- právnická osoba  môže zaslať podnet alebo sťažnosť na adresu: Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava.

8 Vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy

 8.1 V zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v platnom znení má kupujúci (spotrebiteľ) právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to bez udania dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia dodaného tovaru, ak si predávajúci nesplnil svoju informačnú povinnosť v súlade s § 3 predmetného zákona, pričom kupujúci zodpovedá za prípadné znehodnotenie dodaného tovaru. Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Predávajúceho sa nevzťahuje na Kupujúceho, ktorý je právnickou osobou. V prípade, ak tovar nakupuje Kupujúci v súvislosti s jeho  podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

8.2 Odstúpiť od zmluvy možno iba na základe písomného oznámenia Kupujúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty v zmysle ustanovení § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.

8.3 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

8.4 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

8.6 Formulár na odstúpenie od zmluvy je umiestnený na internetovej stránke Predávajúceho www.svetprirody.organicworld.sk 

8.7 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.

8.8 Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

8.9 Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i)

8.10 Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h).

8.11 Uvedené ustanovenia VOP platia výlučne pre subjekty, ktoré spĺňajú definíciu spotrebiteľa v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

9 Ochrana osobných údajov 

9.1 Všetky informácie, ktoré Kupujúci poskytne Predávajúcemu, sú dôverné a predávajúci bude  s nimi tak zaobchádzať. Ak Kupujúci nedá predávajúcemu písomný súhlas, údaje o Kupujúcom nebudú iným spôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy  Predávajúci používať, okrem emailovej adresy, na ktorú môže Predávajúci Kupujúcemu zasielať oznámenia, pretože tento postup umožňuje zákon, ak ho Kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom, zaslaním emailu, odhlásiť. 

9.2 Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov sú umiestnené v osobitných dokumentoch o  ochrane osobných údajov.

10 Záverečné ustanovenia 

10.1 Dodávaný tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do momentu úplného zaplatenia ceny druhej zmluvnej strany. 

10.2 V prípade, že je na konkrétny zmluvný vzťah uzatvorená zmluva, majú dojednania v nej učinené prednosť pred týmito VOP. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v týchto VOP sa riadia Občianskym zákonníkom, v prípade podnikateľov Obchodným zákonníkom. 

10.3 Všetky zmluvné vzťahy medzi stranami sa riadia výlučne slovenským právom, aplikácia iných právnych predpisov alebo medzinárodných zmlúv je vylúčená.

10.4 Predávajúci si vyhradzuje právo, aby sa v zmluvnom vzťahu použili výlučnej len tieto VOP. 

10.5 V prípade, že zmluvné strany uzavrú inú ako kúpnu zmluvu, označenie zmluvných strán z kúpnej zmluvy sa použije primerane.

10.6 Predávajúci nedisponuje kódexom správania.

10.7 Spotrebiteľ je oprávnený riešiť spory vzniknuté zo spotrebiteľskej zmluvy prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68

fax č. 041/763 21 39